ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Alohay sẽ cung cấp dịch vụ đấu thầu từ khóa và/hoặc các dịch vụ hiển thị khác (sau đây được gọi là “Dịch Vụ Hiển Thị”) trên Trang Web theo từng giai đoạn. Người Bán có thể chọn mua Dịch Vụ Hiển Thị. Alohay cung cấp Dịch Vụ Hiển Thị theo các điều khoản dịch vụ này (sau đây được gọi là “Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị”) được đăng tải trên Trang Web hoặc thông báo cho Người Bán. Người Bán chọn mua Dịch Vụ Hiển Thị đồng ý tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị. Nếu bạn không đồng ý chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, vui lòng không chọn mua bất kỳ Dịch Vụ Hiển Thị nào.


2. Để mua Dịch Vụ Hiển Thị, bạn phải là Người Bán đủ điều kiện theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị. Vào thời điểm bạn mua và thanh toán cho Dịch Vụ Hiển Thị, Tài Khoản của bạn không được đang ở tình trạng bị đình chỉ hoặc tạm ngưng hoạt động.

3. Nếu bạn chọn mua Dịch Vụ Hiển Thị, bạn đồng ý thanh toán các khoản phí Dịch Vụ Hiển Thị theo quy định của Alohay. Trừ khi được quy định khác đi ở Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị có liên quan, bạn không được hủy đặt hàng và/hoặc yêu cầu hoàn phí sau khi đã chọn mua Dịch Vụ Hiển Thị và hoàn tất quy trình thanh toán phí Dịch Vụ Hiển Thị. Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, phí Dịch Vụ Hiển Thị được mua ở Trang Web đã bao gồm thuế GTGT. Người Bán có thể yêu cầu hóa đơn thuế đối với Dịch Vụ Hiển Thị cho từng tháng sau ngày 10 của tháng tiếp theo.

4. Bạn có thể chọn mua Dịch Vụ Hiển Thị dựa trên từ khóa vào thời điểm đăng bán sản phẩm hoặc sau đó. Khi bạn đã mua Dịch Vụ Hiển Thị dựa trên từ khóa và hoàn tất quy trình thanh toán phí Dịch Vụ Hiển Thị, bạn có thể thiết lập các mức ngân sách, từ khóa, thời gian hiển thị… khác nhau đối với từng sản phẩm theo Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị. Dịch Vụ Hiển Thị dựa trên từ khóa đối với mỗi sản phẩm sẽ được kích hoạt và hết hạn và các ngày do bạn thiết lập từ trước (“Thời Hạn Dịch Vụ Hiển Thị Dựa Trên Từ Khóa”). Bạn sẽ không được chuyển Thời Hạn Dịch Vụ Hiển Thị Dựa Trên Từ Khóa còn lại cho các sản phẩm khác nếu một sản phẩm đã được bán hoặc gỡ bỏ trong Thời Hạn Dịch Vụ Hiển Thị Dựa Trên Từ Khóa đã thiết lập cho sản phẩm đó. Các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.

5. Các hàng hóa được đăng bán ở Trang Web phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, Điều Khoản Dịch Vụ, và Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Alohay có quyền hủy bỏ ngay lập tức bất kỳ đăng bán nào vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm và bất kỳ khoản phí Dịch Vụ Hiển Thị nào đã thanh toán liên quan đến bất kỳ đăng bán bị hủy bỏ theo Mục 16.5 này sẽ không được hoàn lại. Alohay cũng sẽ không có nghĩa vụ bồi thường bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các đăng bán bị hủy bỏ theo Mục 16.5 này.

6. Bạn hiểu và đồng ý rằng Alohay không bảo đảm  hoặc cam kết về việc tăng số lượng người truy cập hoặc doanh số của sản phẩm có Dịch Vụ Hiển Thị.

7. Chúng tôi khuyến cáo Người Bán chỉ mua Dịch Vụ Hiển Thị sau khi đã cân nhắc thấu đáo ngân sách cũng như các mục tiêu sử dụng Dịch Vụ Hiển Thị. Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Hiển Thị, Alohay sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc bất kỳ trách nhiệm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí thực tế hoặc tổn thất về doanh thu) đối với kết quả hoặc hiệu quả kỳ vọng của bất kỳ Dịch Vụ Hiển Thị nào.

8. BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÊN TRÊN, NẾU ALOHAY, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM (BAO GỒM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LỖI VÔ TÌNH) LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HIỂN THỊ, THÌ, TRONG CHỪNG MỰC PHÁP LUẬT CHO PHÉP,  TRÁCH NHIỆM CỦA ALOHAY ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO SẼ CHỈ GIỚI HẠN Ở KHOẢN TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ HIỂN THỊ CÓ LIÊN QUAN.