Điều Khoản Dịch Vụ của Alohay Mall

Điều Khoản Dịch Vụ của Alohay Mall

 

 

Chào mừng bạn đến với Alohay Mall. Alohay Mall là một dịch vụ gia tăng trên Alohay, nơi Người Mua đã đăng ký của Alohay có thể hưởng các quyền và ưu đãi được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ của Alohay Mall (“Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall”) khi mua các Sản phẩm trên Alohay Mall từ các Người Bán đã được Alohay lựa chọn cẩn thận (những Người Bán này là “Người Bán tại Alohay Mall”, và Người Mua là “Người Mua tại Alohay Mall”). Nếu bạn là Người Mua tại Alohay Mall, bạn sẽ được xem là đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall khi bạn mua hàng trên Alohay Mall. Tương tự, nếu bạn là Người Bán tại Alohay Mall, bạn sẽ được xem là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall nếu bạn tiếp tục tham gia bán hàng tại Alohay Mall. Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này sẽ bổ sung cho các Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách Alohay khác, mà trong đó Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này sẽ là một phần không tách rời - vui lòng đọc Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách Alohay khác có sẵn trên Trang Web https://Alohay.vn/ với những thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn. Bất kỳ điều khoản nào được sử dụng trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall mà không được định rõ trong bản điều khoản này sẽ có ý nghĩa như những điều khoản tương ứng trong Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Alohay hiện hành. Tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này có thể thay đổi tùy theo quyết định của Alohay theo Điều Khoản Dịch Vụ.

 

1.           Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Alohay Mall

1.1        Người Mua tại Alohay Mall có thể yêu cầu hoàn lại tiền và/hoặc trả hàng hóa đã mua tại Alohay Mall (“Sản phẩm tại Alohay Mall”) bằng cách nhấn vào nút “Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền” trên Alohay.vn hoặc ứng dụng di động Alohay để yêu cầu trả hàng/hoàn tiền vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng bảy (07) ngày lịch sau ngày Sản phẩm tại Alohay Mall được cung cấp lần đầu tiên cho Người Mua tại Alohay Mall (“Thời gian Yêu cầu Trả hàng”). Thông thường, ngày Sản phẩm được cung cấp lần đầu tiên cho Người Mua tại Alohay Mall sẽ là ngày Người Mua tại Alohay Mall nhận được hàng; tuy nhiên, nếu Người Mua của Alohay Mall không nhận hàng do không có mặt tại địa chỉ nhận hàng hoặc không nhập đúng địa chỉ nhận hàng, ngày đó sẽ là ngày mà nỗ lực giao hàng lần đầu tiên được thực hiện theo ghi nhận trạng thái “Đã giao hàng” trên hệ thống của Alohay dù trên thực tế có thể Người Mua của Alohay Mall chưa nhận được hàng do không có mặt tại địa chỉ nhận hàng hoặc không nhập đúng địa chỉ nhận hàng.

 

1.2        Sau khi Người mua yêu cầu trả hàng-hoàn tiền, trừ yêu cầu hoàn tiền do “Chưa nhận được hàng”, Alohay sẽ hỗ trợ vận chuyển thu hồi hàng từ địa chỉ của Người mua và chuyển hàng đến Trung tâm xử lý trả hàng của Alohay. Người Mua tại Alohay Mall phải giao Sản phẩm được yêu cầu hoàn trả cho đơn vị vận chuyển của Alohay trong vòng tối đa hai (2) ngày làm việc sau ngày yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Khi trả Sản phẩm đã mua tại Alohay Mall, Người Mua tại Alohay Mall phải đóng gói sản phẩm trong hoặc kèm theo bao bì gói bọc ban đầu, dán kèm phiếu trả hàng được Alohay cung cấp cho Người Mua (“Phiếu Trả hàng”). Phiếu Trả hàng sẽ có trong bưu kiện Sản phẩm tại Alohay Mall được giao đến cho Người Mua hoặc được cung cấp bởi Alohay thông qua Trang Web, SMS, email hoặc các phương tiện khác. Phiếu Trả hàng cũng bao gồm địa chỉ mà Sản phẩm của Alohay Mall sẽ được gửi trả lại. Alohay có quyền từ chối bất kỳ Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền nào được hoàn thành sau Thời gian Yêu cầu Trả hàng, hoặc Sản phẩm mà Người mua yêu cầu hoàn trả không được gửi đi trong vòng hai (2) ngày làm việc sau ngày yêu cầu trả hàng/hoàn tiền.

 

1.3        Alohay luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đã được hoàn thành của Người mua và tình trạng Sản phẩm Alohay Mall được trả lại cho Alohay. Sản phẩm Alohay Mall được trả lại cho Người Bán tại Alohay Mall theo các điều kiện sau:

 

Lý do khiếu nại

Điều kiện áp dụng

Chưa sử dụng

Chưa mở hộp

Còn đầy đủ phụ kiện kèm theo

Không bể,vỡ

Còn giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc Người Bán tại Alohay Mall

Chưa nhận được hàng

Không

Không

Không

Không

Không

Hàng bể,vỡ

Không

Không

Nhận được sai hàng

Không

Hàng bị lỗi kỹ thuật

Không

Không

Hàng khác với mô tả của Người Bán tại Alohay Mall

Không

Hàng không đủ phụ kiện

Không

Không

Hàng giả, nhái, không rõ xuất xứ

Không

Không

Hàng đã qua sử dụng, hàng dựng

Không

Không

 

Nếu có bất kỳ điều kiện bổ sung áp dụng cho một Sản phẩm Alohay Mall nhất định, Alohay sẽ thông báo cho bạn thông qua Trang Web https://alohay.vn/, ứng dụng di động Alohay, hoặc thông qua SMS hoặc email. Điều kiện cho Sản phẩm tại Alohay Mall khi trả lại được gọi là “Điều kiện Trả hàng”.

 

1.4        Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng một số loại Sản phẩm nhất định tại Alohay Mall có thể được loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall, bao gồm:

·             Phiếu dịch vụ, thẻ điện thoại, thẻ games, phần mềm;

·             Thực phẩm, đồ uống;

·             Quần áo lót, đồ bơi, vớ (tất);

·             Bao cao su và các sản phẩm hỗ trợ tình dục; và

·             Các loại hàng hóa khác theo thông báo hoặc quy định của Alohay theo từng thời kỳ.

 

Trong trường hợp Sản phẩm tại Alohay Mall bất kỳ được loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền thuộc Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này, Alohay sẽ có nỗ lực hợp lý để công bố hoặc thông báo cho Người Mua thông tin đó thông qua Trang Web https://alohay.vn/ hoặc ứng dụng di động Alohay của chúng tôi; tuy nhiên, xin lưu ý rằng các chính sách của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước vào bất kỳ thời điểm nào và một số Sản phẩm tại Alohay Mall nhất định có thể bị loại trừ sau khi Người Mua tại Alohay Mall đã mua chúng. Bất kỳ Sản phẩm tại Alohay Mall bị loại trừ khỏi chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này được gọi là “Sản phẩm được Loại trừ”.

 

1.5        Alohay bảo lưu quyền: (a) bổ sung hoặc sửa đổi danh sách các Sản phẩm được Loại trừ và/hoặc Điều kiện Trả hàng và (b) sửa đổi, chấm dứt hoặc đình chỉ chính sách hoàn tiền và trả hàng được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall (bao gồm cả Thời gian Yêu cầu Trả hàng), trong từng trường hợp, vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình.

 

1.6        Với quyết định của mình, Alohay có thể từ chối chấp nhận Sản phẩm Alohay Mall bị trả lại (và yêu cầu trả hàng và hoàn tiền có liên quan) mà theo đó:

·            là Sản phẩm được Loại trừ;

·            không đáp ứng Điều kiện Trả hàng;

·            Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được hoàn thành sau khi Thời gian Yêu cầu Trả hàng đã chấm dứt; hoặc

·            Sản phẩm tại Alohay Mall được trả lại theo cách thức không phù hợp với Mục 1.2 nói trên; hoặc

·            Sản phẩm Alohay Mall bị trả lại bị hư hại do lỗi của Người mua, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp hư hại do Người mua đóng gói không đúng quy cách.

 

Xin lưu ý rằng quyết định của Alohay sẽ dựa trên danh sách điều khoản của các điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đưa ra quyết định đó (bao gồm danh mục Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và Thời gian Yêu cầu Trả hàng) và do đó theo Mục 1.5 ở trên, danh sách các Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và/hoặc Thời gian Yêu cầu Trả hàng có thể khác với các điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm Người Mua tại Alohay Mall hoàn thành Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền và/hoặc trả lại Sản phẩm Alohay Mall.

 

Nếu Alohay từ chối yêu cầu hoàn tiền và trả hàng, Alohay sẽ sắp xếp việc giao Sản phẩm tại Alohay Mall tới địa chỉ của Người Mua mà Sản phẩm tại Alohay Mall đã được giao lần đầu, và Alohay sẽ có quyền được nhận bồi thường từ Người Mua tại Alohay Mall đó về bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc giao lại Sản phẩm tại Alohay Mall cho Người Mua.

 

1.7        Alohay có quyền chấm dứt truy cập của Người Dùng/Người mua tới Alohay Mall và/hoặc Trang Web https://alohay.vn/ hoặc ứng dụng di động Alohay nếu nghi ngờ bất kỳ trường hợp lạm dụng chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này, và nếu Alohay thấy thích hợp cũng có thể áp dụng các khoản phí tương ứng (bao gồm cả việc thu hồi bất kỳ chi phí hoặc khoản phí phát sinh nào là kết quả của việc lạm dụng đó).

 

1.8        Chính sách trả hàng và hoàn tiền áp dụng với Sản phẩm tại Alohay Mall được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này là phần bổ sung của chính sách trả hàng và hoàn tiền được mô tả trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền. Chính sách trả hàng và hoàn tiền được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Sản phẩm tại Alohay Mall trong trường hợp có sự khác nhau trong quy định của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền và Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall.

 

1.9        Thời hạn và điều kiện Người Mua tại Alohay Mall được phép yêu cầu trả hàng

 

1.9.1   Người Bán tại Alohay Mall và Alohay cùng đồng ý rằng Người Mua tại Alohay Mall có quyền gửi khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng - hoàn tiền trong vòng 7 ngày lịch kể từ ngày đơn hàng mua ở Alohay Mall được cập nhật trạng thái Giao hàng thành công hoặc các cập nhật trạng thái có tính chất tương tự ở website https://alohay.vn/ và/hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

 

1.9.2   Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Alohay Mall áp dụng cho Người Bán tại Alohay Mall

 

Trong hầu hết các trường hợp, Alohay sẽ xử lý và đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Người mua trong vòng 48 giờ (không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Alohay nhận được hàng trả về từ Người mua. Trong quá trình xác minh, Alohay có quyền yêu cầu Người Bán tại Alohay Mall cung cấp các bằng chứng liên quan (VD: chứng từ nhập khẩu của hàng hóa cụ thể trong đơn hàng để chứng minh là hàng chính hãng, hợp đồng đại lý với nhà sản xuất/nhà phân phối, và/hoặc hóa đơn mua hàng hợp lệ từ với nhà sản xuất/nhà phân phối). Người Bán tại Alohay Mall có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng liên quan trong vòng tối đa 2 ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Alohay.

 

Trong trường hợp Alohay đồng ý với yêu cầu của Người Mua, Alohay sẽ gửi trả lại hàng hóa cho Người Bán tại Alohay Mall trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Alohay đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Người mua. Người Bán tại Alohay Mall có nghĩa vụ nhận lại hàng hóa trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định cuối cùng của Alohay liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền. Hàng hóa được hoàn trả sẽ được gửi đến địa chỉ gửi hàng Người Bán đã đăng ký với Alohay. Nếu (i) địa chỉ do Người Bán đã đăng ký không chính xác và Người Bán không cung cấp địa chỉ nhận hàng chính xác cho Alohay, hoặc (ii) Người Bán không nhận hàng hoặc không thể liên lạc được, trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo gửi trả lại hàng hóa của Alohay, thì Người Bán được xem là đã từ bỏ hàng hóa cùng với các quyền/quyền lợi liên quan đến hàng hóa, và Alohay có toàn quyền tiêu hủy/xử lý/thanh lý/chiếm hữu hàng hóa mà không phải thanh toán hoặc bồi thường bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào cho Người Bán liên quan đến các hàng hóa đó.

 

Người Bán tại Alohay Mall đồng ý rằng quyết định giải quyết khiếu nại/yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Alohay là quyết định cuối cùng, và có giá trị thi hành đối với với Người Bán tại Alohay Mall và Người mua.

 

1.9.3        Chi phí vận chuyển và xử lý hàng trả về

 

Hiện tại, Alohay thu phí toàn bộ chi phí vận chuyển và xử lý hàng trả về cho Người Bán tại Alohay Mall (đối với lần vận chuyển trả hàng thành công đầu tiên của đơn hàng được trả hàng-hoàn tiền) và Người mua được miễn phí vận chuyển trong lần giao hàng đầu tiên của người bán.

Người Bán tại Alohay Mall thừa nhận và đồng ý rằng trong tương lai, Alohay có thể, trong từng thời điểm, có sự điều chỉnh về việc thu phí vận chuyển và xử lý hàng trả về cho Người Bán tại Alohay Mall bằng thông báo cho Người Bán tại Alohay Mall tối thiểu 7 (bảy) ngày lịch trước ngày có điều chỉnh về việc thu phí này.

 

1.9.4        Thời hạn khiếu nại cho Người Bán tại Alohay Mall

 

Khi nhận được hàng hóa trả về theo quyết định giải quyết khiếu nại/yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Alohay, Người Bán tại Alohay Mall có trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận với đại diện của Đơn vị vận chuyển về tình trạng nguyên vẹn bên ngoài của bưu kiện.

 

Trong trường hợp bưu kiện không còn nguyên vẹn tại thời điểm nhận hàng (có dấu hiệu đã bị mở hoặc bị ướt, rách, móp méo hoặc hư hại), Người Bán tại Alohay Mall có trách nhiệm từ chối nhận hàng và thông báo ngay cho Alohay trong vòng 24 giờ (hai mươi tư giờ) kể từ thời điểm nhận hàng.

 

1.9.5        Đối với hàng hóa bị hư hại do vận chuyển, Alohay sẽ yêu cầu đơn vị vận chuyển bồi thường cho Người Bán tại Alohay Mall theo quy định tại Chính sách vận chuyển. Người Bán tại Alohay Mall cần gửi email khiếu nại kèm theo các ảnh chụp/ video bằng chứng cụ thể cho Alohay về hàng hóa bị hư hại do vận chuyển trong vòng tối đa 3 (ba) ngày lịch kể từ ngày Người Bán tại Alohay Mall nhận được hàng trả về.

 

2.           Các Điều khoản và Điều kiện cho Người Bán tại Alohay Mall

2.1    Nếu bạn là Người Bán tại Alohay Mall, bạn sẽ nhận được một thông báo riêng từ Alohay thông qua Trang Web https://alohay.vn/, ứng dụng di động Alohay, hoặc email về lựa chọn tham gia Alohay Mall của bạn. Vui lòng thực hiện các hướng dẫn và thủ tục trong thông báo của Alohay để tham gia vào Alohay Mall.

 

2.2    Mỗi Người Bán tại Alohay Mall bảo đảm rằng Sản phẩm tại Alohay Mall mà Người Bán chào bán trên Alohay Mall và trên thực tế giao hàng cho Người Mua tại Alohay Mall sẽ (a) tuân thủ (i) luật áp dụng và (ii) các thông số kỹ thuật được liệt kê (và được cung cấp cho Người Mua tại Alohay Mall) trên Trang Web https://alohay.vn/ hoặc ứng dụng di động Alohay, bao gồm việc bảo hành cho bất kỳ và toàn bộ sản phẩm, thông số kỹ thuật, bản vẽ, mẫu, tiêu chuẩn thực hiện và tất cả các yêu cầu về chất lượng, an toàn và vệ sinh, và (b) không phải là sản phẩm bị lỗi. Mỗi Người Bán tại Alohay Mall hiểu và đồng ý rằng Người Bán sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tuân thủ hoặc khiếm khuyết hoặc bất kỳ yêu cầu thu hồi nào (cho dù là công khai hoặc không công khai) liên quan đến Sản phẩm tại Alohay Mall và sẽ giữ cho Alohay không bị thiệt hại liên quan đến những nội dung được đề cập ở khoản này.

 

2.3    Nếu Người Bán tại Alohay Mall bị phát hiện là đã chào bán hoặc bán bất kỳ Sản phẩm trên Alohay Mall bị hạn chế theo Chính sách Cấm/Hạn chế sản phẩm của Alohay, với sự suy xét của mình, Alohay có toàn quyền loại bỏ hàng hóa vi phạm khỏi Alohay Mall và thực hiện hoàn lại tiền (và bất kỳ khoản điều chỉnh nào) cho Người Mua tại Alohay Mall đã mua mặt hàng này (ngay cả khi Người Mua tại Alohay Mall không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào được mô tả trong Mục 1 ở trên). Người Bán tại Alohay Mall đồng ý bồi hoàn cho Alohay toàn bộ các khoản tiền (bao gồm bất kỳ chi phí và lệ phí phí có liên quan) mà Alohay đã hoàn lại cho Người Mua tại Alohay Mall theo khoản này, và cho phép Alohay khấu trừ các khoản tiền đó từ bất kỳ khoản phải trả nào mà Alohay phải thanh toán cho Người Bán tại Alohay Mall hoặc thực hiện các hành động khác mà Alohay cho là thích hợp theo toàn quyền quyết định của Alohay để thu hồi các khoản tiền (bao gồm bất kỳ chi phí và lệ phí phí có liên quan) mà Alohay đã hoàn lại cho Người Mua tại Alohay Mall theo khoản này.

 

2.4    Quyết định của Alohay đối với việc hoàn tiền hoặc trả Sản phẩm tại Alohay Mall theo Mục 1 ở trên sẽ ràng buộc đối với Người Bán tại Alohay Mall có liên quan. Người Bán tại Alohay Mall đồng ý tuân thủ và thực hiện tất cả những hành động cần thiết để hoàn tất yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền của Người Mua tại Alohay Mall đã được Alohay chấp thuận.

 

2.5    Alohay sẽ cung cấp miễn phí mẫu Phiếu Trả hàng cho Người Bán tại Alohay Mall và Người Bán tại Alohay Mall sẽ chịu trách nhiệm in và cung cấp Phiếu Trả hàng cho Người Mua tại Alohay Mall khi thực hiện đơn mua hàng của Người Mua tại Alohay Mall. Nếu Người Bán tại Alohay Mall không cung cấp Phiếu Trả hàng thích hợp cho Người Mua tại Alohay Mall có yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền đã được Alohay chấp thuận, Alohay có quyền lựa chọn phương thức vận chuyển bất kỳ để tạo thuận lợi cho việc trả lại hàng hoá có liên quan từ Người Mua tại Alohay Mall đó. Người Bán tại Alohay Mall hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp này, Alohay có quyền thu hồi từ Người Bán bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc trả Sản phẩm tại Alohay Mall mà không có Phiếu Trả hàng, bao gồm cả việc khấu trừ số tiền đó từ bất kỳ khoản tiền nào mà Alohay phải trả cho Người Bán tại Alohay Mall.

 

2.6    Đối với bất kỳ yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền nào được Alohay chấp thuận, Alohay sẽ tổ chức việc giao Sản phẩm tại Alohay Mall bị trả lại theo địa chỉ do Người Bán tại Alohay Mall cung cấp cho Alohay để hoàn thành quá trình hoàn tiền và trả hàng, mà không làm phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho Người Bán đó, miễn là địa chỉ đó ở trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Địa chỉ trong nước”). Nếu Người Bán tại Alohay Mall không cung cấp Địa chỉ trong nước để nhận Sản phẩm tại Alohay Mall bị trả lại hoặc không chấp nhận việc giao Sản phẩm tại Alohay Mall bị trả lại trong khoảng thời gian hợp lý (theo quyết định của Alohay), Alohay có toàn quyền định đoạt Sản phẩm đó theo bất kỳ cách nào phù hợp và Người Bán tại Alohay Mall sẽ bị coi là đã từ bỏ tất cả các quyền đối với Sản phẩm đó.

 

2.7    Đối với bất kỳ yêu cầu hoàn tiền hoặc trả hàng nào bị Alohay từ chối sau khi Alohay nhận được Sản phẩm tại Alohay Mall có liên quan, Alohay sẽ hỗ trợ hoàn trả Sản phẩm đó tới địa chỉ của Người Mua tại Alohay Mall theo Mục 1.6 ở trên.

 

2.8    Bán hàng chính hãng

 

  1.  Quy định về bán hàng chính hãng

a.Người Bán tại Alohay Mall cam kết và đảm bảo rằng tất cả các Hàng Hóa cung cấp thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay (bao gồm cả hàng hóa bán ở Alohay Mall) là hàng chính hãng, chưa qua sử dụng và không bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm và Chính sách vận chuyển của Alohay.

 

b.        Nghiêm cấm việc đăng bán Hàng Giả tại Alohay Mall.  Hàng Giả có nghĩa là sản phẩm được sản xuất mô phỏng chi tiết hoặc chính xác sản phẩm cùng loại của một nhãn hiệu hoặc thương hiệu nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho Người Mua và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

·          Sản phẩm vi phạm quy đinh pháp luật ở nơi đăng bán;

·          Sản phẩm là hàng giả hoặc hàng nhái của một sản phẩm đã có mặt chính thức trên thị trường;

·          Sản phẩm chưa từng được sản xuất bởi nhãn hàng có liên quan;

·          Sản phẩm có chứa một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ trên chính sản phẩm đó, bao bì của sản phẩm hoặc vị trí khác có liên quan mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu;

·          Sản phẩm có chứa thiết kế (ví dụ: nhân vật hoạt hình hoặc phối màu) đã được cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đó;

·          Sản phẩm có chứa các yếu tố gây nhầm lẫn với các sản phẩm khác (ví dụ: hàng nhái sản phẩm đã được bảo hộ có hoặc không có logo bị chỉnh sửa) mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có liên quan;

·          Sản phẩm không có chứa nhãn hiệu đã được bảo hộ trong đăng bán, nhưng sản phẩm được giao cho Người Mua có chứa nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đã được bảo hộ; và

·          Hình ảnh của sản phẩm đăng bán có chứa nhãn hiệu hoăc dấu hiệu đã được bảo hộ.

 

c.         Sản phẩm của nhà sản xuất thiết bị gốc (“OEM”) được phép đăng bán với điều kiện là các sản phẩm đó không có chứa logo của nhãn hiệu chính thức khác ở bất kỳ hình ảnh sản phẩm OEM nào, cũng như không có nhãn hiệu chính thức nào khác được thể hiện ở bất kỳ phần nào trong chỉ dẫn hoặc mô tả của sản phẩm.

 

d.        Người Bán tại Alohay Mall cam kết và đảm bảo rằng Người Bán tại Alohay Mall sở hữu tất cả các quyền phân phối, dưới hình thức độc quyền quyền phân phối hoặc nhận ủy quyền quyền phân phối, tùy trường hợp cụ thể, đối với Hàng Hóa cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay (bao gồm cả hàng hóa bán ở Alohay Mall). Alohay có quyền yêu cầu Người Bán tại Alohay Mall cung cấp các tài liệu về quyền phân phối của mình vào bất cứ thời điểm nào.

 

2.8.2   Quy định áp dụng phí khi Người Bán tại Alohay Mall bán hàng không chính hãng

 

a.           Trong trường hợp Alohay phát hiện Người Bán tại Alohay Mall bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc phân phối bất hợp pháp, Alohay có quyền yêu cầu Người Bán tại Alohay Mall thanh toán khoản phí tương đương 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng) hoặc 100% (một trăm phần trăm) giá trị sản phẩm cho mỗi sản phẩm vi phạm, tùy giá trị nào cao hơn. Người Bán tại Alohay Mall đồng ý thanh toán khoản phí này trong vòng 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Alohay.

 

b.           Người Bán tại Alohay Mall đồng ý rằng Alohay có toàn quyền xác định hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc được phân phối bất hợp pháp căn cứ vào các tài liệu chứng minh quyền phân phối và hóa đơn, mã số series hàng hóa mà Người Bán tại Alohay Mall cung cấp cho Alohay.

 

c.           Người bán tại Alohay Mall sẽ bị loại khỏi Alohay Mall nếu Alohay phát hiện Người Bán có 2 lần vi phạm việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc phân phối bất hợp pháp.

 

2.9   Quy định áp dụng phí khi Người Bán tại Alohay Mall bán hàng không chính hãng

 

    + Người Bán tại Alohay Mall không được sử dụng túi/hộp/băng keo có tên, logo của các sàn giao dịch thương mại điện tử cạnh tranh với Alohay để đóng gói cho các đơn hàng phát sinh thông qua Alohay Mall và Sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay.

 

    + Mỗi đơn hàng chỉ được đóng gói thành một gói/hộp duy nhất.

 

    + Trên bao bì gói bọc của mỗi đơn hàng, Người Bán tại Alohay Mall phải dán Phiếu gửi được in từ Kênh Người bán thể hiện rõ thông tin Mã vận đơn, Mã đơn hàng và Địa chỉ Người Mua tại Alohay Mall.

 

    + Bên trong mỗi gói/hộp sản phẩm, Người Bán tại Alohay Mall cần chèn/lót bằng túi bóng khí, mút xốp hoặc giấy báo vào các kẽ hở để đảm bảo sản phẩm bên trong không va đập với thành hộp hoặc va đập với nhau trong quá trình vận chuyển

 

    + Đối với hàng dễ vỡ, Người Bán tại Alohay Mall cần phải chèn mút xốp đủ 6 mặt tiếp xúc với hộp đựng ngoài cùng

 

Ngoài ra, mọi quy định về Quy trình Vận chuyển vẫn tuân theo quy định tại Chính sách vận chuyển được đăng tải trên website https://alohay.vn/


 

2.10    Tiêu chuẩn vận hành của Alohay Mall:

    + Giữ tỷ lệ đơn hàng không thành công và tỷ lệ giao hàng trễ dưới mức cho phép


    + Không vi phạm khi đăng bán sản phẩm


    + Không được phép có hành vi lợi dụng chính sách sàn giao dịch


    + Không đăng bán hàng giả/hàng nhái

 

Những tiêu chuẩn vận hành trên sẽ được Alohay đánh giá dựa trên Hệ Thống chấm Sao. Nếu Shop có điểm sao cao vượt mức cho phép hoặc vi phạm bán hàng giả/nhái lần thứ 2, Alohay có quyền gỡ nhãn Alohay Mall do Shop không đáp ứng được điều kiện vận hành tại Alohay Mall.

 

2.11   Thanh toán

 

Thanh toán cho Người Bán tại Alohay Mall: Trong trường hợp Người Mua tại Alohay Mall không có bất cứ khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng nào theo Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall, khoản thanh toán của một đơn hàng sẽ được chuyển vào Ví Alohay của Người Bán tại Alohay Mall vào ngày lịch thứ Tám kể từ ngày đơn hàng đó được cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công” hoặc các cập nhật trạng thái có tính chất tương tự ở website https://alohay.vn/ và/hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

 

Trong trường hợp Người Mua tại Alohay Mall có khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng theo quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall, khoản tiền hàng sẽ được Alohay tạm giữ cho đến khi Alohay có kết luận cuối cùng về khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng của Người Mua tại Alohay Mall. Trong trường hợp Alohay chấp thuận khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng của Người Mua tại Alohay Mall, Alohay có quyền hoàn trả số tiền Người Mua tại Alohay Mall đã thanh toán đồng thời trả lại hàng hóa cho Người Bán tại Alohay Mall theo quy định về Trả hàng - Hoàn tiền trong Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall này.

 

2.12 Các loại phí phát sinh theo lần

 

Để đảm bảo hạn chế tối đa trải nghiệm xấu cho Người Mua tại Alohay Mall ở Alohay Mall, Người Bán tại Alohay Mall có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall, Điều Khoản Dịch Vụ và các Chính Sách Alohay hiện hành.

 

Người Bán tại Alohay Mall đồng ý thanh toán các khoản phí theo quy định tại bảng bên dưới vô điều kiện theo yêu cầu của Alohay:

 

STT

Lỗi của

Người Bán tại Alohay Mall

Diễn Giải

Phí

1

Hủy đơn do hết hàng hoặc Người Bán tại Alohay Mall không xác nhận đơn hàng

Người Bán tại Alohay Mall chủ động hủy Đơn đặt hàng của Người Mua do hàng đã hết, không còn hàng để giao cho Người Mua; hoặc hệ thống của Alohay hủy Đơn đặt hàng của Người Mua do Người Bán tại Alohay Mall không xác nhận đơn hàng đúng thời hạn

100.000 VNĐ/mỗi đơn hàng bị hủy

2

Hủy đơn do sai giá

Người Bán tại Alohay Mall chủ động hủy đơn hàng do đăng sai giá sản phẩm

200.000 VNĐ/mỗi đơn hàng bị sai giá

3

Gửi hàng hóa bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển

Người Bán tại Alohay Mall cố ý gửi các hàng hóa bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật hoặc chính sách cấm/hạn chế sản phẩm và Chính sách vận chuyển của Alohay. Người bán có thể bị các cơ quan quản lý truy cứu trách nhiệm đối với những loại hàng hóa này  

1.000.000 VNĐ/ mỗi hàng hóa bị cấm kinh doanh và hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển

4

Người Bán tại Alohay Mall tự mình hoặc thông qua người khác đặt mua hàng của chính Người Bán tại Alohay Mall bán ở Alohay Mall hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Alohay

Người Bán tại Alohay Mall tự mình, hoặc thông qua nhân viên, cộng tác viên hoặc một bên thứ ba, đặt mua hàng của chính Người Bán tại Alohay Mall bán ở Alohay Mall hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Alohay

2.000.000 VNĐ/ mỗi đơn hàng vi phạm

5

Tăng giá ngay trước khi diễn ra chương trình khuyến mại ở Alohay Mall hoặc Sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay;hoặc tự ý giảm số lượng sản phẩm được khuyến mại khi đang tham gia chương trình khuyến mại ở Alohay Mall hoặc Sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay

Người Bán tại Alohay Mall tự ý điều chỉnh giá sản phẩm trước và trong khi đang diễn ra chương trình khuyến mại mà Người Bán tại Alohay Mall đã cam kết mức giá khác với Alohay trước đó. Hoặc Người Bán tại Alohay Mall tự ý chỉnh sửa số lượng sản phẩm tham gia khuyến mại bằng cách điều chỉnh số lượng trên Ứng dụng/Website hoặc tự ý hủy đơn/yêu cầu Người mua hủy đơn khuyến mại

500.000 VNĐ/ mỗi sản phẩm vi phạm hoặc 1 đơn hàng bị hủy

6

Đóng gói sai quy cách

Người Bán tại Alohay Mall đóng gói hàng hóa trong bao bì/túi/hộp có tên/logo của Sàn giao dịch thương mại điện tử cạnh tranh trực tiếp với Alohay (bao gồm nhưng không giới hạn ở Shopee, Lazada, Sendo, Tiki…)

200.000 VNĐ/ mỗi đơn hàng đóng gói sai quy cách


 

2.13 Phí Cố Định  


Alohay miễn phí cố định cho người bán trong thời hạn 12 tháng, không áp dụng cho người bán hàng tại Alohay mall (không bao gồm chi phí giao dịch qua hệ thống ngân hàng và các loại thuế phí khác(không bao gồm phí giao dịch qua alohay) về tài khoản của người bán), Sau khi hết thời gian miễn phí cố định thì Alohay áp dụng phí hoa hồng cố định (“Phí Cố Định”) đối với tất cả các giao dịch Sản phẩm tại Alohay Mall được thực hiện thành công qua sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay. Phí Cố Định là một tỉ lệ phần trăm của tổng giá trị giao dịch, và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người Bán tại Alohay Mall chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ Phí Cố Định và các khoản thuế/ lệ phí có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế giá trị gia tăng), thời gian áp dụng thu phí sẽ có thông báo trước 01 tháng.

Cách tính: 
Phí Cố Định = Tổng giá trị đơn hàng x Tỷ lệ phần trăm Phí Cố Định của ngành hàng.
(Lưu ý: Tổng giá trị đơn hàng là tổng số tiền mà Người Mua Hàng tại Alohay Mall phải thanh toán cho từng đơn hàng cụ thể; không bao gồm chi phí vận chuyển và các chi phí khác mà Người Bán tại Alohay Mall phải thanh toán cho Alohay).

Phí Cố Định được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được chuyển vào Ví Alohay của Người Bán tại Alohay Mall.

Người Bán tại Alohay Mall đồng ý và uỷ quyền không huỷ ngang cho Alohay được toàn quyền cấn trừ các khoản phí được quy định ở Khoản 2.8, 2.11, và 2.13 của Điều Khoản Dịch Vụ Alohay Mall vào các khoản tiền của Người Bán tại Alohay Mall trong Tài Khoản Đảm Bảo Alohay, Ví Alohay, các khoản đặt cọc của Nhà Bán Hàng (trong trường hợp Alohay yêu cầu Nhà Bán Hàng đặt cọc bằng tiền mặt để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng theo Thoả Thuận này), hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà Alohay giữ thay hoặc nhận hộ cho Người Bán tại Alohay Mall theo từng thời kỳ vào bất kỳ lúc nào mà không cần chấp thuận của Người Bán tại Alohay Mall.