Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 

1.         GIỚI THIỆU

Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời của “Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Alohay”.

1.1       Chào mừng bạn đến với sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang Alohay”). Trước khi sử dụng Trang Alohay hoặc tạo tài khoản Alohay (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Alohay để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH FSE Việt Nam và các công ty liên kết (sau đây được gọi riêng là “Alohay”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Alohay, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Alohay và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Alohay có sẵn trên Trang Alohay, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang Alohay hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang Alohay (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc  bạn sử dụng Dịch Dụ cung cấp bởi Alohay.

1.2       Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. Alohay không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. Alohay có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. Alohay bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang Alohay theo  Mục 6.4 bên dưới. Alohay không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, Alohay sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi Người Mua và Người Bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

1.3       Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Alohay, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4       Alohay bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Alohay hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Alohay không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Alohay có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Alohay hoặc Dịch Vụ của Alohay mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.5       Alohay bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang Alohay hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI ALOHAY, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG ĐỐI VỚI VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG ALOHAY. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA ALOHAY  MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ  HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

 

2.         QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1       Alohay coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Alohay cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Alohay.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Alohay. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Alohay thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Alohay, Người Sử Dụng:

a.               cho phép Alohay thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

b.               đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Alohay.

c.                sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2       Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

 

3.         GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1       Alohay trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang Alohay đều thuộc sở hữu của Alohay và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang Alohay được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang Alohay được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang Alohay và Nội Dung của Trang Alohay. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang Alohay và Nội Dung của Trang Alohay. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang Alohay trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Alohay. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Alohay khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Alohay (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside tìm kiến trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2       Alohay cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang Alohay, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Alohay. Bạn thừa nhận rằng Alohay có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4.         PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Alohay tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Alohay bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Alohay theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Alohay.

 

5.         TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1       Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn Tên Đăng Nhập mà Alohay, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, Alohay có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Alohay cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Alohay không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó.. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Alohay cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Alohay.

5.2       Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang Alohay, và (c) thông báo ngay lập tức với Alohay nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. Alohay không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

5.3       Bạn đồng ý rằng Alohay có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang Alohay bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (a) Tài khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Alohay. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc việc sử dụng của bạn đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, Alohay có quyền xóa Tài Khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

5.4       Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Alohay. Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với Alohay sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Alohay không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Người Sử Dụng miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của Alohay.

5.5       Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Alohay nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

 

6.         ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1       Quyền được phép sử dụng Trang Alohay và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Alohay có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

6.2       Người Sử Dụng không được phép:

(a)        tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b)      vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính sách Cấm/ Hạn chế sản phẩm của Alohay; 

(c)       gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d)        sử dụng Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e)        giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

(f)        gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang Alohay;

(g)        gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Alohay;

(h)        sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i)        sử dụng Dịch Vụ cho mục đích gian lận;

(j)        chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.

(k)        thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Alohay;

(l)        cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Alohay áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Alohay;

(m)       khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người  Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(n)        tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(o)        tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(p)        tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(q)        tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(r)         làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(s)       can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang Alohay;

(t)         thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(u)        sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(v)        sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào  được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(w)       sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(x)       xâm phạm các quyền của Alohay, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(y)        sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(z)       liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

6.3       Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó.  Điều đó nghĩa là bạn, không phải Alohay, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang Alohay. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Alohay, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp.  Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Alohay sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang Alohay.

6.4       Người Sử Dụng thừa nhận rằng Alohay và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang Alohay, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng.  Không giới hạn ở những điều trên, Alohay và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trường hợp Alohay nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác; (iii) trường hợp Alohay nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác.  Alohay có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Alohay, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó.  Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Alohay hoặc gửi cho Alohay, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Diễn Đàn Alohay hoặc trên các phần khác của Trang Alohay.

6.5       Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Alohay có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Alohay hoặc theo quan điểm của Alohay thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Alohay, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

 

7.         VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1       Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

-           Xóa danh mục sản phẩm

-           Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản

-           Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản

-           Cáo buộc hình sự;

-           Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

7.2       Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang Alohay của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Alohay.

 

8.         BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1       Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Alohay dưới bất kỳ hình thức nào.  Alohay cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Trang Alohay.

8.2       Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”)  và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm,  vui lòng báo bằng văn bản tới Alohay và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại.  Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp.  Alohay sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.  Vui lòng sử dụng đơn khiếu nại mẫu và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết.

 

9.         ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

9.1       Vào từng thời điểm, Alohay hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

(i)         Thẻ Tín Dụng/Ghi Nợ

Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

(ii)        Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD)

Alohay cung cấp dịch vụ COD ở trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Người mua có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển sau khi nhận biên nhận mua hàng.

9.2       Người Mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

9.3      Alohay không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua hoặc Người Bán phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 9.1 ở trên. Alohay bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.  

Lưu ý: Alohay sẽ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của Alohay.

9.4       Hiện tại, Alohay chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng.  Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho Alohay thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho sản phẩm đã bán hoặc hoàn lại từ Alohay.


 

10.       VÍ ALOHAY

10.1     Ví Alohay là một tính năng do Alohay hoặc nhà cung cấp dịch vụ được phép của Alohay cung cấp để hỗ trợ việc lưu giữ tiền bán hàng hoặc tiền hoàn trả cho các giao dịch trả hàng/hoàn tiền. Tổng số tiền này, trừ đi các khoản đã được rút, sẽ được thể hiện ở mục số dư Ví Alohay.

10.2     Bạn có thể chuyển tiền từ Ví Alohay (tối đa toàn bộ số dư trong Ví Alohay của bạn) đến tài khoản ngân hàng liên kết (“Tài Khoản Liên Kết”) thông qua thao tác gửi yêu cầu chuyển tiền (“Yêu Cầu Rút Tiền”).  Yêu Cầu Rút Tiền thủ công đầu tiên trong tuần sẽ không bị tính phí.  Alohay cũng có thể chuyển khoản tự động từ Ví Alohay của bạn đến Tài Khoản Liên Kết theo định kỳ, theo thiết lập của bạn.  Alohay chỉ thực hiện việc chuyển khoản vào ngày làm việc và việc chuyển khoản đó có thể cần tối đa ba ngày làm việc để hoàn tất việc ghi có vào Tài Khoản Liên Kết.

10.3     Tiền thu được từ việc bán hàng  có sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên Trang Alohay sẽ được ghi có vào Ví Alohay sau 8 ngày kể từ khi đơn hàng được cập nhật trạng thái Giao Hàng Thành Công (cho các đơn hàng ở Alohay Mall), hoặc sau 48 giờ kể từ khi đơn hàng được cập nhật trạng thái Giao Hàng Thành Công (cho các đơn hàng không thuộc Alohay Mall), hoặc sau khi Người Mua xác nhận đã nhận được hàng.  Tiền mua hàng thuộc các đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt (COD) được trả hàng/hoàn tiền sẽ được ghi có vào Ví Alohay trong vòng một (01) ngày làm việc sau ngày yêu cầu trả hàng/hoàn tiền được chấp thuận.

10.4     Sau khi đã gửi yêu cầu chuyển tiền, bạn có thể không thể thay đổi hoặc huỷ Yêu Cầu Rút Tiền.

10.5     Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý bất kỳ giao dịch nào, bạn uỷ quyền cho Alohay chỉnh sửa lỗi đó và thực hiện ghi có hoặc ghi nợ trong tài khoản ngân hàng chỉ định của bạn, với điều kiện là việc chỉnh sửa này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.  Nếu Alohay không thể ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản ngân hàng chỉ định của bạn vì bất kỳ lý do nào, bạn uỷ quyền cho chúng tôi tiếp tục thực hiện việc ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản, sau khi áp dụng bất kỳ khoản phí có liên quan nào, vào bất kỳ tài khoản ngân hàng hoặc phương tiện thanh toán nào mà bạn đã cung cấp cho Alohay hoặc cấn trừ việc ghi có hoặc ghi nợ cùng các khoản phí có liên quan từ số dư Ví Alohay của bạn trong tương lai, trong giới hạn pháp luật cho phép.

10.6     Bạn ủy quyền cho chúng tôi được thực hiện các bút toán ghi có hoặc ghi nợ liên quan đến Ví Alohay của bạn:

            (i)         để điều chỉnh các sai sót trong việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào;

(ii)        trường hợp Alohay cho rằng bạn thực hiện hành vi và / hoặc giao dịch gian lận hoặc đáng ngờ

(iii)       liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các khoản không chính xác nào;

(iv)       liên quan đến bất kỳ điểm thưởng hay hoàn lại nào;

            (v)        liên quan đến bất kỳ loại phí chưa được thanh toán nào;

(vi)       liên quan đến việc giải quyết bất kỳ tranh chấp giao dịch nào, bao gồm bất kỳ các bồi thường cho hoặc từ phía bạn;

(vii)      liên quan đến các sản phẩm bị cấm hoặc các sản phẩm bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi; và

(viii)     liên quan đến bất kỳ việc thay đổi thỏa thuận đã cam kết giữa Người Mua và Người Bán.

11.       CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA ALOHAY

11.1     Chính Sách Đảm Bảo của Alohay là dịch vụ cung cấp bởi Alohay hoặc đơn vị được Alohay ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch.  Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người Mua thanh toán đơn hàng cho Người Bán sẽ được lưu giữ bởi Alohay hoặc đơn vị được Alohay ủy quyền (“Tài khoản Đảm Bảo Alohay”).  Người Bán sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài Khoản Đảm Bảo Alohay.

11.2     Sau khi Người Mua thanh toán đơn hàng (“Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua”), Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo Alohay cho đến khi:

(a)        Người Mua gửi xác nhận cho Alohay mình đã nhận được hàng, trong trường hợp đó, trừ khi Mục 11.2(d) áp dụng, Alohay sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Mua vào Tài Khoản Đảm Bảo Alohay cho Người bán;

(b)        Trong trường hợp Thời Gian Alohay Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo Mục 11.3) đã hết hạn, trừ trường hợp áp dụng Mục 11.2(c) và 11.2(d), Alohay sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Mua vào Tài khoản Đảm Bảo Alohay cho Người Bán;

(c)        Trường hợp Alohay xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp thuận, trừ khi áp dụng Mục 11.2(d), Alohay sẽ hoàn tiền cho Người Mua, theo các điều khoản trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Alohay.

(d)        vào thời điểm mà Alohay xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ Tiền Thanh Toán từ Người Mua là hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Alohay xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ này.

Chính Sách Đảm Bảo của Alohay chỉ áp dụng khi Người Mua lựa chọn hình thức thanh toán mà tiền được chuyển vào Tài Khoản Đảm Bảo Alohay trước. Hình thức tự thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Alohay.

11.3     Các khoản thanh toán thực hiện qua các kênh thanh toán Alohay sẽ được giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo Alohay trong một khoảng thời gian nhất định (“Thời Gian Alohay Đảm Bảo”).  Để biết thêm thông tin về Thời Gian Alohay Đảm Bảo, vui lòng tìm hiểu.  Người Mua có thể đề nghị gia hạn Thời Gian Đảm Bảo tối đa một lần duy nhất trước khi hết hạn Thời Gian Alohay Đảm Bảo, tùy thuộc vào và theo các quy định trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền.  Theo yêu cầu của Người mua, Thời Gian Alohay Đảm Bảo có thể được gia hạn tối đa ba (03) ngày trừ khi Alohay, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định rằng việc kéo dài thêm thời gian gia hạn là cần thiết hoặc như được yêu cầu.

11.4     Trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, tài khoản ngân hàng của Người Bán không thể ghi có và / hoặc Người Bán không thể liên lạc được, Alohay trong sự cố gắng hợp lý của mình sẽ liên lạc với Bên Bán bằng các thông tin do Người Bán cung cấp.  Trong trường hợp Người Bán không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Khoản Tiền Thanh Toán của Người Mua đến hạn thanh toán cho Người Bán nhưng chưa được trả cho Người Bán, Alohay sẽ xử lý Khoản Tiền Thanh Toán này theo quy định pháp luật.

11.5     Người Bán/Người Mua phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Trang Alohay.  Alohay có quyền yêu cầu Người Bán hoặc Người Mua cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển.  Người Bán/Người Mua theo đây chấp thuận cho Alohay sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng Trang Alohay của Người Bán/Người Mua.  Ngoài ra, Người Bán/Người Mua ủy quyền cho Alohay sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Alohay cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người Bán/Người Mua với các tổ chức khác như ngân hàng của Người Bán/Người Mua.  Để biết thêm thông tin về cách thức Alohay xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại trang Chính Sách Bảo Mật.

11.6     Chính Sách Đảm Bảo của Alohay là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Người Bán và Người Mua theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong Chính Sách Đảm Bảo của Alohay.  Chính Sách Đảm Bảo của Alohay không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng nhằm hỗ trợ Người Bán hoặc Người Mua tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi chính Người Bán hoặc Người Mua, và Alohay không có trách nhiệm liên quan đên các nghĩa vụ pháp luật của Người Bán hoặc Người Mua như vừa đề cập.  Trong mọi trường hợp, Chính Sách Đảm Bảo của Alohay không cấu thành việc bảo hành sản phẩm.

11.7     Người Mua và Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của Alohay đối với hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Chính Sách Đảm Bảo của Alohay là quyết định cuối cùng.

11.8.    Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ giao dịch nào không được thực hiện trên Trang Alohay sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Alohay.

 

12.       HỆ THỐNG ĐIỂM THƯỞNG ALOHAY

12.1     Người Sử Dụng có thể tích lũy điểm thưởng (“Alohay ”) khi mua hàng trên Trang Alohay thông qua việc sử dụng hệ thống Chính Sách Đảm Bảo của Alohay hoặc thông qua việc tham gia các hoạt động của Alohay do Alohay toàn quyền quyết định vào từng thời điểm (“Hoạt Động Hợp Lệ”).  Nhìn chung, Alohay sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Người Sử Dụng sau khi hoàn tất giao dịch hoặc hoạt động thành công được Alohay chấp thuận.  Bạn có đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Alohay nếu bạn là Người Sử Dụng và Tài Khoản của bạn không thuộc đối tượng không áp dụng việc tham gia.

12.2     Giao dịch chưa hoàn thành trên Trang Alohay khi sử dụng Chính Sách Đảm Bảo Alohay sẽ không đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Alohay.  Alohay có toàn quyền loại trừ các mặt hàng không thuộc đối tượng của hệ thống điểm thưởng Alohay.

12.3     Alohay điểm thưởng không có giá trị tiền tệ, không cấu thành tài sản của Người Sử Dụng và không thể được mua, bán, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.

12.4     Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định được Alohay quyết định, thay đổi và chỉnh sửa vào từng thời điểm, tùy thuộc vào hạn mức theo toàn quyền quyết định của Alohay, Người Sử Dụng có thể sử dụng Alohay bằng cách gửi yêu cầu đến Alohay và sử dụng Alohay để khấu trừ vào giá sản phẩm khi thực hiện giao dịch mua hàng trên Trang Alohay theo quy định của Alohay vào từng thời điểm.  Tất cả các khoản hoàn tiền phải tuân thủ theo Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền tại Mục 14.4.

12.5     Alohay điểm thưởng mà bạn đã sử dụng sẽ được trừ vào số dư Alohay.  Mỗi Alohay thưởng đều có hạn sử dụng.  Lưu ý kiểm tra chi tiết Tài Khoản của bạn trên Trang Alohay để biết số dư Alohay thưởng cũng như hạn sử dụng.

12.6     Vào từng thời điểm, Alohay sẽ thông tin đến bạn điểm thưởng Alohay sẽ được áp dụng đối với Hoạt Động Hợp Lệ cụ thể nào.  Hoạt Động Hợp Lệ có thể bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc bạn thực hiện mua sắm với Người Bán đang tham gia chương trình hoặc các chương trình khuyến mãi cụ thể của Alohay.  Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các điều khoản của các chương trình điểm thưởng đó nếu được áp dụng vào từng thời điểm.

12.7     Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến số lượng Alohay điểm thưởng nhận được từ Hoạt Động Hợp Lệ, thì khiếu nại đó phải được gửi đến Alohay trong vòng một (01) tháng kể từ ngày bạn thực hiện thành công giao dịch. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho việc khiếu nại của bạn.  Alohay bảo lưu quyền từ chối giải quyết khiếu nại nếu thời gian gửi khiếu nại đã qua.

12.8     Alohay không đảm bảo và không chấp nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế cho Alohay thưởng.  Bạn cần kiểm tra với chuyên viên tư vấn thuế của bạn xem là việc nhận Alohay thưởng có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của bạn hay không.

12.9     Trong giới hạn quy định pháp luật áp dụng, Alohay bảo lưu quyền (i) ngưng hệ thống điểm thưởng Alohay bất cứ lúc nào, và (ii) hủy hoặc hoãn quyền tham gia vào hệ thống điểm thưởng Alohay của Người Sử Dụng, bao gồm cả khả năng có được hoặc sử dụng Alohay thưởng.

 

13.       VẬN CHUYỂN

13.1     Khi vận chuyển thành công đơn hàng, Alohay sẽ thông báo đến Người Bán về việc đã nhận đ