DỊCH VỤ GIẢM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

DỊCH VỤ GIẢM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

1. Alohay sẽ cung cấp dịch vụ giảm chi phí vận chuyển cho các đơn hàng của Người Bán tại sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay (sau đây được gọi là “Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển”) theo từng giai đoạn. Người Bán có thể chọn mua Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển. Alohay cung cấp Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển theo các điều khoản dịch vụ này (sau đây được gọi là “Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển”) được đăng tải trên Trang Web hoặc thông báo cho Người Bán. Người Bán chọn mua Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển đồng ý tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển. Nếu bạn không đồng ý chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển, vui lòng không chọn mua bất kỳ Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển nào.


 

2. Để mua Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển, bạn phải là Người Bán đủ điều kiện theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển. Vào thời điểm bạn mua và thanh toán cho Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển, Tài Khoản của bạn không được đang ở tình trạng bị đình chỉ hoặc tạm ngưng hoạt động.


 

3. Phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển là một khoản tương đương 10% của tổng doanh thu bán hàng thực tế (chưa trừ thuế, phí, lệ phí nếu có) của Người Bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay trong giai đoạn tính phí (“Giai Đoạn Tính Phí”) hoặc Phí Tối Thiểu (có thể thay đổi theo từng thời kỳ), tùy giá trị nào lớn hơn (Phí này chưa bao gồm VAT 10%)

Đơn hàng làm phát sinh tổng doanh thu bán hàng thực tế (chưa trừ thuế, phí, lệ phí nếu có) của Người Bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay trong Giai Đoạn Tính Phí sẽ không bao gồm các đơn hàng bị Người Mua hủy hoặc hoàn trả, hoặc đơn hàng phát sinh trong các ngày có chính sách phí vận chuyển riêng theo quyết định của Alohay. Để tránh hiểu nhầm, các đơn hàng trong Giai Đoạn Tính Phí do Người Bán hủy vẫn được tính vào tổng doanh thu bán hàng thực tế phát sinh trong Giai Đoạn Tính Phí.


 

4. Quy trình thanh toán Phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển
 

  • Theo định kỳ hàng tuần, Alohay gửi thống kê tổng doanh thu bán hàng thực tế (chưa trừ thuế, phí, lệ phí nếu có) của Người Bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay cùng tổng phí dịch vụ tương ứng mà Người Bán phải thanh toán cho Alohay (“Thống Kê”).
  • Sau khi gửi Thống Kê cho Người Bán, Alohay tiến hành cấn trừ vào Ví Alohay của Người Bán số tiền Phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển tạm tính trong tuần.

5. Thanh toán phí dịch vụ

5.1 Người Bán đồng ý và uỷ quyền không huỷ ngang vô điều kiện cho Alohay được toàn quyền cấn trừ Phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển vào các khoản tiền của Người Bán trong Tài Khoản Đảm Bảo Alohay, Ví Alohay, các khoản đặt cọc của Người Bán, hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà Alohay giữ thay cho Người Bán theo từng thời kỳ vào bất kỳ lúc nào mà không cần chấp thuận của Người Bán. Alohay có toàn quyền phong tỏa tài khoản Alohay của Người Bán (bao gồm cả Tài Khoản Đảm Bảo Alohay hoặc Ví Alohay của Người Bán ) mà không cần thông báo trước trong trường hợp Tài Khoản Đảm Bảo Alohay hoặc Ví Alohay của Người Bán không đủ để thanh toán Phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển.


 

5.2 Đặt cọc

a. Người Bán đặt cọc cho Alohay khoản tiền tương đương mức Phí Tối Thiểu trước khi sử dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển.

b. Alohay có toàn quyền không cung cấp dịch vụ cho Người Bán, trong trường hợp Người Bán không thanh toán đủ tiền đặt cọc theo quy định.

c. Khi kết thúc Giai Đoạn Tính Phí:

 

  • nếu Phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển phải trả cao hơn Phí Tối Thiểu, Alohay sẽ hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc cho Người Bán qua ví Alohay.
  • nếu Phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển phải trả thấp hơn Phí Tối Thiểu, khoản đặt cọc của Người Bán theo khoản này ngay lập tức được sử dụng để thanh toán cho Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển trong Giai Đoạn Tính Phí. Alohay sẽ hoàn trả các khoản Phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển đã tạm thu ngoài khoản đặt cọc. 

5.3. Nếu bạn chọn mua Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển, bạn đồng ý thanh toán các khoản phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển theo quy định của Alohay. Trừ khi được quy định khác đi ở Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển có liên quan, bạn không được hủy đặt hàng và/hoặc yêu cầu hoàn phí sau khi đã chọn mua Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển và hoàn tất quy trình thanh toán phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển. Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển, phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển được mua ở sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay chưa bao gồm thuế GTGT.
 

5.4. Bạn sẽ không được chuyển Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển đã mua sang tài khoản Người Bán khác. Các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.

5.5. Các hàng hóa được đăng bán ở sàn giao dịch thương mại điện tử Alohay phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển, Điều Khoản Dịch Vụ, và Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Alohay có quyền lập tức phong tỏa hoặc xử lý bất kỳ Người Bán nào vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển, Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm và bất kỳ khoản phí Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển nào đã thanh toán sẽ không được hoàn lại. Alohay cũng sẽ không có nghĩa vụ bồi thường bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các tài khoản Người Bán bị phong tỏa hoặc bị xử lý theo chính sách của Alohay.

6. Bạn hiểu và đồng ý rằng Alohay không bảo đảm  hoặc cam kết về việc tăng số lượng người truy cập hoặc doanh số của sản phẩm có Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển.

7. Chúng tôi khuyến cáo Người Bán chỉ mua Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển sau khi đã cân nhắc thấu đáo ngân sách cũng như các mục tiêu sử dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển. Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển, Alohay sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc bất kỳ trách nhiệm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí thực tế hoặc tổn thất về doanh thu) đối với kết quả hoặc hiệu quả kỳ vọng của bất kỳ Dịch Vụ Giảm Chi Phí Vận Chuyển nào.

8. BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÊN TRÊN, NẾU ALOHAY, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM (BAO GỒM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LỖI VÔ TÌNH) LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ GIẢM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN, THÌ, TRONG CHỪNG MỰC PHÁP LUẬT CHO PHÉP,  TRÁCH NHIỆM CỦA ALOHAY ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO SẼ CHỈ GIỚI HẠN Ở KHOẢN TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ GIẢM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN CÓ LIÊN QUAN.